Stadgar

Studentföreningen CURA’s stadgar

§ 1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är CURA och dess hemort är Karlstad.

§ 2 Syfte
Vårt främsta syfte är att sammanföra de olika kurserna och programmen och öka gemenskapen och glädjen mellan dem genom olika aktiviteter. Vi vill även fungera som ett nätverk med förbindelse mellan kurserna och program, vara en hjälp i studierelaterade frågor och jobba för en bättre och roligare institution, utbildning och inte minst utbildningstid.

§ 3 Medlemmar
Medlemmar i föreningen är de som har betalt medlemsavgiften och är studerande på Hälsa- och vårdinstitutionens linjeförening på Karlstad universitet. Detta inkluderar alla sjuksköterskestuderande, vidareutbildning inom sjuksköterskeområdet, tandhygienister och idrottsvetenskap.

§ 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid stormöte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen brutit mot CURA:s stadgar, missbrukat vårt namn eller på något sätt skadar vår förening.

§ 5 Anslutning- och medlemsavgift
Vid påbörjat medlemskap betalas medlemsavgiften på 250kr. Stormötet beslutar om denna avgift skall ändras.

§ 6 Styrelse
Är ett beslutande organ samt organisatörer och aktivister i föreningen. Självklart välkomnas alla medlemmar till att organisera och ordna aktiviteter. Styrelsen kan besluta om att låta en person ha två positioner. Styrelsen består av 15 poster, varav sex ledamöter. Alla poster väljs vid stormöte och väljs på två mandatperioder, där en mandatperiod är på ett halvår.

Vid utträde av styrelsen, har man skyldighet att slutföra sin nuvarande uppgift, även skyldighet att överlämna arbetsuppgifterna och övrig information till positionstillträdande under en tidsperiod på fem veckor.

Vid önskat utträde ur styrelsen skall ett meddelande lämnas till ordförande. Vid utträde har man skyldighet att vara kvar i styrelsen under fem veckor. Det kan i undantagsfall bli omedelbart utträde om en oväntad händelse inträffar och möjligheten inte finns att kunna fortsätta med styrelsens arbete under utsatt tid. Utesluts en styrelsemedlem sker omedelbart utträde.

Styrelsens medlemmar bevakar olika sätt att förstärka kassa genom sponsorer, kommunala bidrag etc. om det behövs.

Samtliga styrelsemedlemmar innehar rösträtt.

Vid otillräcklig fyllnad av ledamöter under stormötet, kan ledamöter väljas in på ett styrelsemöte under terminens gång.

Ordförande Övergripande

 • Representerar styrelsen utåt såvida ingen annan utsetts att göra detta.
 • Upprättar förslag till dagordning och ser till att alla kallas till styrelsemöte.
 • Leder och samordnar arbetet inom styrelsen.
 • Ser till att styrelsen före årets slut tar fram verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår.
 • Ser till att Stormöte aktualiseras i tid och att det utlyses i laga ordning.
 • Specificerar aktuell punkt på dagordningen och inbjuder till diskussion om ärendet.
 • Avbryter om diskussionen flyter ut, sammanfattar och föreslår beslut eller bordläggning.
 • Klubbar ett tydligt beslut.
 • Beskriver beslutet så att det står klart för alla- speciellt till hjälp för sekreteraren.
 • Står tillsammans med ekonomiansvarig som firmatecknare.Vice ordförande

• Bistår ordförande i dess uppgifter samt hoppar in när denne inte kan.

Ekonomiansvarig
• För räkenskaperna och lämnar ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte. Skickar bilaga på ekonomisk rapport till ordförande, som skrivs ut inför varje styrelsemöte.

 • Tecknar tillsammans med ordföranden föreningens firma.
 • Ser till att nya firmatecknare registreras och gamla annulleras.
 • Anvisar medel om kostnader uppstår.
 • Bevakar medlemsbetalningarna.
 • Ser till att föreningen får kostnadseffektiva rutiner och att tillgängliga medel förvaltas på bästa sätt.
 • Upprättar bokslut.
 • Ser till att avtal, försäkringar mm tecknas och följs.Sekreterare
 • För protokoll under mötet.
 • Ser till att protokollkopior skickas till justerare för kontroll och godkännande. Skickas sedan till PR/IT-ansvarig och styrelsen.
 • Förbereder styrelsemöten genom att bevaka oavslutade och bordlagda frågor.
 • Upprätthåller register.
 • Tar med protokoll från föregående möte till styrelsemöten.
 • Ansvarar för att aktuell information skickas till IT-ansvarig för utlägg på hemsidan.
 • Ansvarar för arkiv.
 • Skriver tillsammans med ordförande förslag på verksamhetsberättelse.
 • Styrelsematerial, såsom protokoll säkerhetskopieras en gång varje månad, samt lagras på USB.Sexmästeri
  Sexmästare jobbar tillsammans med frivilliga, engagerade medlemmar, för att främja gemenskapen i föreningen och blir tillsammans ett sexmästeri.
 • Det är 1:a sexmästarens roll att leda sexmästeriets arbete.
 • Det är 1:a sexmästarens uppgift att kalla till möte.
 • 2a:sexmästare bistår 1:a sexmästare i dess uppgifter samt hoppar in när denne inte kan.
 • Planerar föreningens aktiviteter.
 • Arrangerar sittningar, medlemskvällar och nollning tillsammans med en kommitté.

• Sexmästeriet kan även delegera uppgifter till andra vid arrangemang.

Utbildningsansvarig

 • Har hand om studiefrågor.
 • Ser till att det finns elevrepresentanter i de olika utskott och programråd som finns. Eftersom vår institution vill knyta samman program och studentförening kommer denna post att samarbeta med bl.a. studievägledare och studentkåren.

• Leder föreningens utbildningsutskott.

Idrottsansvarig
• Anordnar sportarrangemang och sköter lokalbokning vid aktivitet.

PR/IT-ansvarig

 • Initierar och driver CURA:s PR-verksamhet i samråd med styrelsen.
 • Håller kontakten med media tillsammans med ordförande.
 • Uppdaterar fortlöpande CURA:s hemsida på uppdrag av styrelsen.
 • Ansvarar för att inaktuell information tas bort från hemsidan och anslagstavlan.
 • Ledamöter
 • Deltar vid styrelsemöten.
 • Bistår styrelsen vid förfrågan i deras arbete.Valberedning (består av styrelsen)
  Nya kandidater föreslås av styrelse, personen själv eller av andra. Vem som helst av CURA:s medlemmar kan bli invald i styrelsen.

  § 7 Vid val av nya firmatecknare, ordförande och ekonomiansvarig, för föreningen skall en kreditupplysning genomföras. Således bör det inte finnas några betalningsanmärkningar och/eller skulder hos inkasso eller kronofogden. Kreditupplysning genomförs inom överlåtelseperioden. Ordförande har således tillgång till föreningens ekonomi, men ej röra den.

  § 8 Revisorer

  – Skall vara två till antalet. Om någon av dessa avgår innan valperiodens slut är det valberedningens uppgift att föreslå en ny revisor som väljs på stormöte.
  – Skall granska styrelsens arbete.

 • –  Skall granska styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) och årsredovisning.
 • –  Skall på stormötet avge sin åsikt om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller inte. Motivering skall ges i båda fallen§ 9 Räkenskapsår – Föreningen tillämpar helt räkenskapsår. – Räkenskapsåret löper från 1/2 till 31/1.

  § 10 Föreningens namn tecknas av ordförande och ekonomiansvarig, var och en för sig.

  § 11 Dokumentation
  Varje år skall inkomster och utgifter redovisas via deklaration samt två gånger per år inför stormöte. Dessa uppgifter tillfaller ekonomiansvarig.

Varje möte protokollförs av sekreterare, förs in i Google docs. Protokollet läggs ut på hemsidan och aktuella medier av PR/IT-ansvarig.

Verksamhetsberättelse skrivs två gånger per år innan stormöte.

§ 12 Möten
Styrelsemöten
Innan varje möte ska alla handlingar och aktuell dagordning presenteras av ordförande (minst två dagar innan).
Styrelsemöte en gång i månaden, möten sista onsdagen i månaden med eventuella restriktioner för extra insatta möten. Evenemang för möte skall skapas en vecka innan mötet.

AU- Arbetsutskott
AU består av ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare. Arbetsutskottet handlägger sådana ärenden som fodrar omedelbart avgörande, och skall vid kommande styrelsemöte informera övriga ledamöter om sina beslut. Arbetsutskottsmöten skall protokollföras.

Stormöte
I februari/mars och i september/oktober varje år hålls CURA:s stormöten. Här bjuds alla CURA:s medlemmar in. Mötena skall utlysas minst två veckor i förväg på sociala medier och hemsida.

Vid stormötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
 3. Mötets behörighet utlyses.
 4. Dagordning för mötet godkännes.
 5. Ekonomisk status och sammanfattning samt ekonomiska händelser presenteras.
 6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
 1. Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek.
 2. Val av en ny styrelse. Nomineras två eller fler medlemmar till samma position, sker sluten

omröstning om vem som skall tillträda positionen.
9. Övriga frågor- Anmäls under mötets gång, skriftligt.

§ 13 Alkohol- och drogpolicy
I CURA studentförening är det nolltolerans mot narkotika och vid olaga bruk av narkotika vid föreningsaktiviteter föreligger risk för tillfällig till permanent uteslutning ur föreningen. Vid uppdagande av olaga bruk tar styrelsen beslut kring fortsatt framtid i föreningen. Alkoholkonsumtion skall aldrig vara det centrala i en aktivitet. Ingen skall tvingas till alkoholförtäring. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas vid sittningar och vid nollningsaktiviteter.

§ 14 Nollning
Ordförande, ekonomiansvarig och sexmästare har huvudsakligt ansvar för planerandet nollningen. Dessa personer har även sista ordet vid beslutsfattande.
Generaler har huvudsakligt ansvar under nollningen.

§ 15 Tolkning 
– Vid tvist angående stadgarnas tolkning gäller ordförandens tolkning till dess att stormöte bestämt annorlunda.

§ 16 Ändring av stadgarna och upplösning av förening
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid stormöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

§ 17 En medlem som utsätter annan person för psykiskt, fysiskt eller verbalt våld eller sexuella trakasserier kan bli utesluten från föreningen på beslut av styrelsen.

§ 18 Evenemang
1 . Föreningen kan i egen regi anordna evenemang 

2.  Alla medlemmar kan ge förslag på evenemang

3.  Förslag på evenemang ska utredas av styrelsen 

4.  Alla förslag och idéer skall tas i beaktning och alla förslag skall ges lika stor möjlighet att genomföras. 

5.  Föreningens styrelse tar beslut om att anordna evenemang

6.  Vid beslut taget av styrelsen att genomföra evenemang, kan styrelsen utifrån fastställd plan ge kompensation till medlemmar som ställer upp och hjälper till. Kompensation består av kostnadsreducering vid nästkommande evenemang som medlemmen medverkar vid. Kompensation utgår ej i form av lön eller andra likvida ersättningar.

7.  Medlem kan endast erhålla kompensation en gång per termin för att fördela förmånen jämt bland medlemmar. 

8. Medlemmar som inte är styrelsemedlemmar i föreningens styrelse prioriteras först. 

9. Beslut om storlek på symbolisk ersättning beslutas av styrelsen vid varje enskilt evenemang

§ 19 Ansvarsfrihet ges individuellt efter röstning på stormötet. Beslut om ansvarsfrihet fattas enligt majoritetsbeslut. 

Senast uppdaterad 20200224